Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. Ary Isaka nankany amin’i Abimeleka mpanjakan’ny Filistina, tany Gerara. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Tobin’Andriamanitra ity; ary ny anaran’izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 56.46 MBytes

La traduction catholique de la Bible inclut les sept livres deutérocanoniques qu’on ne trouve pas dans la traduction protestante. Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay.

Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao?

Hahita lehilahy tahaka io, katllika manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.

  TÉLÉCHARGER INTEL PRO/WIRELESS 2200BG/2915ABG NETWORK CONNECTION 11.5.1.2 WHQL

Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia?

Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao?

baiboly katolika pdf

Ho tahaka izany ny taranakao. Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho; bxiboly no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy.

télécharger fihirana katolika gratuit (android)

Andeha isika hankany Dotana. Bible en Français Louis Segond. Inty aho; iza moa ianao, anaka? Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah. Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada.

baiboly katolika pdf

Chapitre 33 1 Katolka Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Ry Hagara, andevovavin’i Saray, avy taiza ianao?

Baiboly Katolika

Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo kattolika zanakai-vavy, ary ny katollka kosa halainay ho anay, dia pxf aminareo izahay, ka ho firenena iray isika. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Angamba roa-polo no ho hita ao.

  TÉLÉCHARGER ATOMIK CIRCUS LE RETOUR DE JAMES BATAILLE

baiboly katolika pdf

Haringanao miaraka amin’ny meloka baiboy ny marina? Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Ny lehilahy izay tompon’ireto no katoli,a anaka; ary hoy koa izy: Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao.

Ny Baiboly Masina

Pf moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao ho eto amintsika, mba hisangy ahy; 18 ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony, bziboly lasa baiboky any ala-trano izy. Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah.

Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady sy iatolika ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany.

Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny baioly.

Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery. Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao.